Garantiitingimused

Teie autole annab Euroopa garantii Honda Motor Europe Ltd, edaspidi Honda. Garantii kehtib ka allpool nimetatud Euroopa riikides.
Honda garantii kehtib: Honda sõiduautole, mis on omandatud garantiitõendis loetletud tingimustel. Garantiitõendi leiate oma hooldusraamatu 2. leheküljelt. Selle dokumendi peab täitma teie Honda volitatud edasimüüja. Garantii kehtib sellisele Honda sõidukile, mis on valmistatud Euroopas või mille on Euroopasse importinud Honda Motor Europe Ltd. Lisaks peab sõiduk vastama sellel leheküljel nimetatud Euroopa riigi vastavusnõuetele ja määrustele.
Garantii annab: Honda Motor Europe Ltd, edaspidi Honda.
Garantii antakse: Teile kui uue auto omanikule, kuid seda võib kuni garantiiaja lõpuni edasi anda ükskõik millisele järgmisele omanikule.
Garantii kehtivus tähendab Et garantii alla kuuluval Honda sõidukil ei ilmne toorme- ega tehasevigu. See omadus lisandub muudele juriidilistele õigustele. Garantii hõlmab

 • standardgarantii,
 • kere välisdetailide korrosioonigarantii,
 • väljalaskesüsteemi garantii,
 • kere detailide korrosioonigarantii,
 • alusvankri korrosioonigarantii,
 • hübriidveojõuallika (IMA) komponentide garantii (kui see on kohaldatav).

 

Garantii kehtib järgmistes Euroopa riikides: Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, Horvaatia, Gibraltar, Island, Norra, Serbia ja Šveits.
Hooldusnõuded: Garantiitingimustest kinnipidamiseks peate oma autot hooldama vastavalt hooldusgraafikutele. See tagab teie auto garantiiplaani maksimaalse kehtivuse.
3-aastane standardgarantii Honda tagab, et teie garantiitõendil märgitud Honda sõidukil ei ilmne toorme- ega tehasevigu 3 aasta jooksul alates garantii alguskuupäevast või enne 100 000 km läbimist, ükskõik kumb tingimus täitub esimesena. Selle ajalõigu jooksul kohustub Honda tasuta parandama või asendama kehtiva garantiiga autol kõik kirjeldatud defektidega detailid.
3-aastane kere välisdetailide korrosioonigarantii Honda tagab, et teie garantiitõendil märgitud Honda sõiduki kere värvitud pinnadetailidel ei ilmne korrosiooni 3 aasta jooksul (piiramatu läbisõit) alates garantii alguskuupäevast. Selle ajalõigu jooksul kohustub Honda tasuta parandama kehtiva garantiiga autol kõik kirjeldatud defektid.
5-aastane väljalaskesüsteemi garantii Honda tagab, et teie garantiitõendil märgitud Honda sõiduki väljalaskesüsteem töötab laitmatult ilma läbivast korrosioonist põhjustatud vigadeta 5 aasta jooksul (piiramatu läbisõit) alates garantii alguskuupäevast. Selle ajalõigu jooksul kohustub Honda tasuta parandama kehtiva garantiiga autol kõik kirjeldatud defektid. Kõik väljalaskesüsteemi välised (nähtavad) osad on kaetud läbiva korrosiooni garantiiga. See hõlmab väljalaskekollektorit, torusid, summuteid ja katalüsaatorit.
12-aastane keredetailide korrosioonigarantii Honda tagab, et teie garantiitõendil märgitud Honda sõiduki keredel ja metalldetailidel ei ilmne läbivat korrosiooni 12 aasta jooksul (piiramatu läbisõit) alates garantii alguskuupäevast. Selle ajalõigu jooksul kohustub Honda tasuta parandama kehtiva garantiiga autol kõik kirjeldatud defektid.Poritiivad, kapott, tagaluuk, ukseplekid, põhi, armatuurlaua aluspaneel, rattakoopad, katuseplekk, piilarid, küljekarbid, esimesed ja tagumised külgmised peeltalad.
10-aastane alusvankri korrosioonigarantii Honda tagab, et teie garantiitõendil märgitud Honda sõidukil ei ilmne 10 aasta jooksul (piiramatu läbisõit) alates garantii alguskuupäevast spetsiifiliste osade* rikkeid, mis on tingitud korrosiooni tagajärjel tekkinud läbivast roostetamisest. Selle ajalõigu jooksul kohustub Honda tasuta parandama kehtiva garantiiga autol kõik kirjeldatud defektid.
* Spetsiifilised osad on
 • Veermiku osad
 • Silla kandev konstruktsioon
 • Veovõllid
 • Piduritorustik
 • Kütusetorustik
 • Kütusepaak
 • Vedrud
3-aastase kere välisdetailide korrosioonigarantii erandid: ei hõlma kerealuseid/ vedrustuse/ juhtmehhanismi ega kapotialuseid komponente. (Märkus — kapotialused komponendid on mutrid, poldid, haagid, generaator, klapikambri kaas, mootoriplokk jne). Ei hõlma kaitserauataguste konstruktsioonide pinnakorrosiooni. Ei hõlma lindude väljaheidete ega tööstussaaste tagajärjel tekkinud kahjustusi. 5-aastase väljalaskesüsteemi korrosioonigarantii erandid: ei hõlma soojuskaitsekilpi ega summuti sisekonstruktsioone. Ei hõlma katalüsaatori sisestruktuuri. 10-aastase raami garantii erandid: Ei hõlma kuulliigendeid, amortisaatoreid, vedrustuse vedrusid, pidurikettaid ega muid komponente, mille puhul müra põhjus on korrosioon. Ei hõlma normaalset kulumist ega väärkasutust. 12-aastase keredetailide korrosioonigarantii erandid: Ei hõlma läbivat korrosiooni, mis on tekkinud välise kahju, näiteks kivikillust tekkinud kriimustuse tagajärjel. Ei hõlma läbivat korrosiooni, mis on tekkinud nähtava kahju parandamata jätmise tagajärjel. Ei hõlma korrosiooni, mis on äärest alates edasi levinud.

Hübriidajami garantii

Honda tagab, et teie garantiitõendil märgitud
Honda sõidukil ei esine toorme- ega tehasevigu
hübriidajami spetsiifilistes osades* 5 aasta jooksul
või läbisõiduni 100 000 km.
Hübriidajami garantii kehtib lisaks standardgarantiile.
Selle ajalõigu jooksul kohustub Honda tasuta parandama
kehtiva garantiiga autol kõik kirjeldatud defektid.
* Spetsiifilised osad on
■ Mootori staator ja rootor
■ Generaatori staator ja rootor
■ Aku jälgimismoodul
■ Veojõu invertermoodul
■ Akuplokk
■ Mootori / generaatori elektrooniline juhtimiskeskus
■ Aku elektrooniline juhtimiskeskus
■ DC/DC muundur
Honda e

Honda e akudel on 8-aastane või 160 000 km garantii, mille jooksul on tagatud vähemalt  70% aku maksimaalsest mahtuvusest.

 

1. Garantiinõude hindamisel võtab teie Honda volitatud edasimüüja arvesse järgnevaid asjaolusid, kui need mõjutavad nõude suurust:
a) Kas auto hooldusgraafikut on järgitud vastavalt Honda standarditele ja täpsetele tehnilistele ette­kirjutustele, mis on hooldusraamatus. Soovitame tungi­valt lasta kõik hooldus- ja remonditööd teostada Honda volitatud edasimüüjal.
b) Et keredetailide korrosiooni­garantii kehtiks, peab Honda volitatud edasimüüja autot iga 12 kuu järel kontrollima. Kõigi garantii kehtivuseks vajalike hooldustööde järjepidev teos­tamine on omaniku vastutusel.
c) Kahjustused, mis on otseselt või kaudselt tingitud Honda esindusvõrku mittekuuluva ettevõtte teostatud remondi- või hooldustöödest.
d) Omaniku järjepidevus perioodi­liste hoolduste teos­tamisel.
e) Auto lubamatu ümberehitamine või muutmine, kaasa arvatud muudatused alternatiivkütuste kasutamiseks.
f) Kahjustused, mis on tingitud Honda originaalosade, -lisa­varustuse ja määrdeainete standarditele mittevastavate komponentide kasutamisest.
g) Kahjustused, mis tulenevad lohakusest, väärkasutusest või auto kasutamisest sellisel ots­tarbel, mis ei ole kooskõlas kasutusjuhendis kirjeldatuga, või viisil, millega on kaasnenud Honda kinnitatud piirangute või tehni­liste näitajate (nt maksi­maalne kandevõime, sõitjate kande­võime jne) ületamine.
h) Kahjustused, mis tulenevad abrasiivsete või söövitavate puhastus­vahendite kasuta­misest auto puhastamisel.
i) Kahjustused, mis tulenevad väärkasutusest või hooletusest, kvalifitseerimata või kogene­matu juhi põhjustatud kahjus­tused ning võistlustel (võidu­sõidud, rallid) tekkinud kahjus­tused.
j) Kahjustused, mis tulenevad looduskatastroofidest, tule­kahjust, kokkupõrkest või vargu­sest, ning eespool maini­tud sündmustest tule­nevad sekundaarsed kahjustused.
k) Sekundaarsed kahjustused, mis tulenevad Honda kontrollile mittealluvatest keskkonna­tingi­mustest (nt tööstuslik või kodu­majapidamistest tulenev õhu­saaste, kemikaalid, lindude välja­heited, merevesi, sool või muud korrosiooni tekitavad ained).
l) Kahjustused, mis on tekkinud sõiduki loomuliku kulumise käigus (värvitud ja kroomitud pindade loomulik tuhmumine, värvi koorumine ja muu kulumine).
m) Sõiduki täieliku või osalise uppumise tagajärjel tekkinud korrosioon.
n) Killustikutäketest tulenev pinnakorrosioon või väline abrasioon, mis ei allu Honda kontrollile.
o) Garantii ei kehti autode puhul, mis on kindlustusfirma poolt maha kantud (mis tahes kate­gooria alusel).

2. Garantii ei kata selliseid välja­minekuid, mis kaasnevad tava­pärase hooldusega, ega neid kuluartikleid, mida sellisteks hooldus­­töödeks vaja läheb, nagu õli, süüteküünlad, filtrid jne. Samuti ei kata garantii neid detaile, mille kulumine on normaalne (nt sidurikettad, piduri hõõrdepinnad, klaasipuhasti harjad, rehvid, pirnid, kaitsmed jne), välja arvatud juhul, kui neil ilmnevad tehasevead.

3. Garantii ei kata muid juhuslikke kulusid, mida Honda hooldus­programm ei kajasta. Hüvitamisele ei kuulu näiteks

 • sõiduki rikkega kaasnenud väljaminekud pukseeri­misele, sidepidamisele, majutusele, toitlustusele jms,
 • kulutused, mis on seotud avariist põhjustatud kehavigastuste või varalise kahjuga,
 • remonditöödega kaasnenud ajakulu, majanduslik kahju või asendussõiduki rendikulu.

4. Honda jätab endale õiguse otsustada parandustööde ulatuse ja meetodi üle.

5. Kõik garantiiremondi ajal eemal­datud osad jäävad Hondale.

6. Kõikidele garantiiremondi käigus asendatud osadele kehtib garantii kuni auto garantiiaja lõpuni.

7. Garantii ei kata katkiseid, täketega või kriimustatud aknaklaase, välja arvatud juhul, kui tegemist on toorme- või tehaseveaga.

8. Honda jätab endale õiguse teha ükskõik millisesse mudelisse muudatusi või parandusi, võtmata sellega endale kohustust teha sama juba müüdud sõidukitega.