Honda garantii

Garantii

Teie sõidukile annab garantii Honda Motor Europe Ltd Eesti fi liaal – Honda esindaja Eestis, Lätis ja Leedus,(edaspidi Honda). Honda garantii kehtib ainult nendele sõidukitele, mille on

Euroopasse importinud Honda ametlik esindus. Peale selle peab sõidukil olema selle nimetatud Euroopa riigi määrustega kooskõlas olev tüübikinnitus, mille kaudu sõiduk

esimest korda Euroopa turule saabus.

Garantii ulatus

Käesolev garantii kehtib kõikidele mopeedidele ja sõidukitele (välja arvatud CR ja CRF-R/X seeria mudelid).

Sõidukite ja motorollerite garantiiperiood

Käesoleva garantii kehtivusperiood on 24 kuud sõiduki registreerimisest või müügist kliendile, kui sõidukit ei registreerita. CRF-F seeria mudelitel: 3 kuud ostukuupäevast.

 

Honda originaallisaseadmete garantii

Honda Motor Europe Ltd Eesti fi liaal tagab, et Honda algupärastel lisaseadmetel, mis on valmistatud kasutamiseks Euroopas turustavatel Honda toodetel ja mis on kantud

lisavarustuse registreerimislehele, ei esine alljärgneval ajavahemikul toorme- ega koostepraaki.

Originaallisaseadmed

Sõidukite lisaseadmetele, sh sõidukite audiosüsteemid, kehtib garantii järgmiselt:

 • Esmase registreerimise või müügieelse ettevalmistuse

käigus paigaldatud tarvikud – 2 aastat.

 • Pärast registreerimist või müügieelset ettevalmistust paigaldatud tarvikud – 12 kuud või kuni garantiikohustuse lõppemiseni (sõltuvalt sellest, kumb ajavahemik on pikem).
 • Pärast 2-aastase garantiiaja lõppemist paigaldatud tarvikud – 6 kuud.

 

Honda originaallisaseadmete garantii

Garantiihoolduse tellimiseks

Külastage Honda volitatud esindust ja võtke kaasa lisaseade või sõiduk, millele see on paigaldatud; samuti võtke kaasa hooldusraamat, mis sisaldab Honda originaallisaseadmete

registreerimisvormi (lk 9).

Honda esinduse kohustus

Kõik eespool nimetatud perioodi vahel praagiks osutunud ja garantii alla kuuluvad originaallisaseadmed remonditakse/vahetatakse Honda ametliku esinduse poolt tasuta,

tingimusel, et kehtestatud garantiitingimused on täidetud.

 

Garantiiteenuse kasutamiseks

Pöörduge tavapärasel tööajal remonti vajava sõidukiga sellesse Honda esindusse, kellelt oma sõiduki ostsite, või mis tahes teise autoriseeritud Honda sõidukite edasimüüja

poole ning esitage neile käesolev hooldusraamat.

Edasimüüja kohustus

Juhul, kui klient on järginud kõiki garantiitingimusi, vahendab või parandab Honda esindus oma äranägemisel mis tahes sõlme või seadme, mille defekt on tingitud otseselt materjali või

koostepraagist.

Remondiks kulunud materjalid ja/või töö on kliendile tasuta. Käesolev garantii täiendab kohalikke, sh tarbijakaitseseadusega kehtestatud õigusi ega piira nende kehtivust.

Juhul, kui mõni valmistus- või materjalipraak ilmneb pärast garantiiaja lõppemist, siis teatage tähelepanekust Honda kohalikule müügiesindajale, kes lahendab küsimuse vastavalt

meie tavapärastele kehtestatud garantiitingimustele.

 

Garantiitingimused

Honda garantii ei kata järgmisi kahjustusi ja defekte:

 • Kahjustus, mille on põhjustanud Honda poolt kinnitatud korralise hoolduse programmi eiramine.
 • Kahjustus, mille on põhjustanud sellised remondi või hooldustoimingud, mis erinevad Honda poolt kehtestatuist.
 • Kahjustused, mille on põhjustanud sõiduki kasutamisel võidusõidul või muul sarnasel võistlusspordi eesmärgil.
 • Kahjustused, mille on põhjustanud selliste töömeetodite kasutamine, mida kasutusjuhendis pole

käsitletud või sõiduki kasutamine viisil, millega on kaasnenud Honda kinnitatud piirangute või tehniliste näitajate (maksimumkoormus, reisijate arv, mootori pöörlemissagedus jms) ületamine.

 • Kahjustused, mille on põhjustanud mitte Honda originaalosade kasutamine, aga ka kasutusjuhendis sätestatud spetsifi katsioonist erineva spetsifi katsiooniga

kütuse, määrdeainete ja vedelike kasutamine.
Kahjustused, mille on põhjustanud sõiduki ümberehitamine ilma Honda nõusolekuta (mootori „tuunimine”, sõiduki tehniliste näitajate muutmine, tulede vähendamine,suurendamine jms muudatused).

 • Kahjustused, mis on tekkinud sõiduki normaalse kulumise käigus (sh värvkatte ja kaetud pindade loomulik tuhmumine ning muu seisundi halvenemine).

 

Garantiitingimused

 • Esteetilist laadi muutused, mis ei mõjuta sõiduki tööparameetreid.
 • Kahjustused, mille on põhjustanud vale hoiustamine või transportimine.
 • Kuluosad ja määrdeained:

OSAD

 • Süüteküünlad, kütusefi ltrid, õlifi ltri elemendid, ketid ja hammasrattad, õhufi ltri elemendid, piduriklotsid, pidurisadulad, sidurikettad, aku, pirnid (v.a. hermeetiliselt suletud tuled), elektrikaitsmed, starteri harjad, jalatoe kummikatted, rihmad, rehvid, lohvid ja muudkummidetailid.

MÄÄRDEAINED

 • Õli, määrdeaine, aku elektrolüüt, jahutusvedelik ja muud Honda poolt näidatud tehnilised vedelikud.
 • Puhastamine, kontroll, reguleerimine ja muud korralise hoolduse käigus teostatavad toimingud.

JA

Garantiinõudega seotud kulutused, kaasa arvatud:

 • Sõiduki rikkega kaasnevad täiendavad side-, majutus-, toitlustus- ja muud kulud, mida omanik on kandnud seoses sellega, et toote praak ilmnes omaniku asukohast eemal.
 • Hüvitised ajakulu, majandusliku kahju või asendussõiduki rendikulu katmiseks kahjukäsitlemise perioodil.

 

Hooldus

Vastutus hooldustoimingute teostamise eest ettenähtud välbaga ja hoolduspäeviku nõuetekohase täitmise eest lasub Teil kui kliendil. Ainult sel juhul kehtib Teie sõidukile

Honda garantii täies ulatuses. Ehkki Honda volitatud müügiesinduste võrk on suur, on

soovitav teostada korraline hooldus selles Honda ametlikus esinduses, kes sõiduki müüs, kuna seal tuntakse nii Teid kui ka Teie sõidukit. Regulaarne hooldus aitab vähendada ka sõiduki üldisi

ülalpidamis- ja remondikulusid. Juhul, kui sõidukil ilmneb rike garantiiperioodi vältel, võtke

viivitamatult ühendust oma Honda ametliku esindusega ja leppige kokku vajalike tööde teostamise aeg. Eriti suvisel ajal on esindustes väga palju tööd. Seetõttu on

soovitav korralist hooldust aegsasti ette planeerida.